ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

CIN: U01119KL1962SGC001997

ഡയറക്ടർ ബോർഡ്Plantation Corporation of Kerala Ltd.

ക്രമ നം. പേര് വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ
1. ശ്രീ .അബ്ദുൽ സലാം
ചെയർമാൻ

    ചെയർമാൻ

  പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ്   കേരള ലിമിറ്റഡ്

    മുട്ടമ്പലം പി .ഒ

    കോട്ടയം

0481 2578349(o)
 
2. ശ്രീ. ഡോ. ജെയിംസ് ജേക്കബ്,
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

   പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ്  കേരള ലിമിറ്റഡ്

    മുട്ടമ്പലം പി .ഒ

    കോട്ടയം

0481 2578306
0481 2578379(o)
0481 2578301-4
3.

ശ്രീ .ജോർജ് പി .മാത്തച്ചൻ

ഐ .എഫ് .എസ്‌

    കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റസ്

    കോട്ടയം -686006

 
4. ശ്രീമതി. സുനീജ ബീഗം

   ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

   ധനകാര്യ വകുപ്പ് 

   കേരള സർക്കാർ ,തിരുവനന്തപുരം

9495616876
5. ശ്രീമതി .വി .എൽ .ബീന 

   ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

   അഗ്രിക്കൾച്ചർ വകുപ്പ്

 
6.

ശ്രീ. ജോയിസ് സെബാസ്ററ്യൻ

   

    പുത്തൻപുര ഹൗസ്

    കോഴിച്ചാൽ .പി .ഒ

    കണ്ണൂർ - 670511

 
7. ശ്രീ . കെ .എസ് കുര്യാക്കോസ്

നർക്കിലക്കാട്

കോട്ടമല പി .ഒ

നീലേശ്വരം

കാസർകോഡ് -671314

8. ശ്രീ .കെ .കെ അഷ്‌റഫ്

കല          വീട്

മുടിക്കൽ പി .ഒ 

പെരുമ്പാവൂർ ,എറണാകുളം -683542 

 
9. ശ്രീ .കെ .മോഹൻ കുമാർ
ഡയറക്ടർ

പാർവ്വതി നിവാസ്

എളമണ്ണൂർ

പൂതങ്കര പി .ഒ ,പത്തനംതിട്ട -691524

 
10.

ശ്രീ .ടോംസൺ കെ ഫ്രാൻസിസ്

പി .സി .കെ .എൽ .ബോർഡ് മെമ്പർ

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ

റബ്ബർ ബോർഡ് കോട്ടയം

 

 

പ്ലാന്റേഷൻ വാലി ഒരു ഫാം റിസോർട്ട്

കേരളത്തിലെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ 2002 ൽ ചാലക്കുടിക്ക് സമീപമുള്ള ആതിരപ്പള്ളിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഫാം റിസോർട്ടായ "പ്ലാന്റേഷൻ വാലി" ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, കേരള ടൂറിസത്തിലേക്ക് ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടു.